Evaluator 2.1 ใช้สำหรับการประเมินตั้งแต่ภาคการศึกษา 3/2564 เป็นต้นไปครับ!


ผลการประเมินของภาคการศึกษาก่อนหน้า

รายงานผลการประเมิน ( 1/2554 - 3/2560 ) รายงานผลการประเมิน ( 1/2561 - 2/2564 )